Program CzechStarter

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky I Výzvu z rozvojového programu na podporu start-upů CzechStarter.

Datum vyhlášení Nabídky: 15. 3. 2017 

Příjem Přihlášek: od 15. 4. 2017 do 30. 4. 2017 
Systém sběru Přihlášek do projektu: Kolová 
Plánovaná alokace pro tuto Nabídku: 13 072 830,50 Kč 

Základní ustanovení   
a) Správcem programu Marketing je Řídící orgán Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OPPIK“) – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“), (www.mpo.cz). 
b) Realizátorem projektu a poskytovatelem (formou zvýhodněné služby) v rámci této Veřejné nabídky zvýhodněných služeb (dále jen „Nabídka“) je Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest, příspěvková organizace MPO, (dále jen „CI), (www.czechinvest.org).  
c) Podpora v rámci projektu Podpora Start-upů, klíčové aktivity CzechStarter (dále jen „projekt CzechStarter) je poskytována podle Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.1  

Cíl Nabídky  
Tato Nabídka k podání Přihlášky k účasti v projektu CzechStarter splňuje cíl  programu Marketing, prioritní osy 2 a tímto přispívá k urychlení rozvoje podnikatelských aktivit malých podniků prostřednictvím poskytování specifických zvýhodněných služeb a umožňuje vybraným inovativním podnikům seznámení se s podnikatelským ekosystémem vyspělého zahraničního trhu a možnostmi, které trh nabízí, včetně ověření schopnosti následného mezinárodního působení.   

Podporované aktivity  
Podpora je poskytnuta ve formě částečné nebo plné úhrady výdajů zvýhodněných služeb poskytované příjemci podpory (též Účastníkovi projektu CzechStarter) po dobu jeho účasti v Basic a Gold fázi projektu CzechStarter.   

Společnosti získají:

 Příležitost využít služeb odborníků z podnikatelského prostředí.

 Možnost spolupracovat s několika mentory během Basic fáze.

 Šanci navázat mezinárodní kontakty.

 Příležitost prezentovat podnikatelský záměr v místě, kde se rodí budoucnost (Silicon Valley).

 Zvýšení medializace společnosti (czechstartups.org, podporastartupu.cz2).

 Možnost ucházet se o zájem investorů (CzechLink Start3).

 Příležitost prezentovat podnikatelský záměr před odbornou veřejností (Fóra investorů4).

 Networking a možnost získání zpětné vazby.

 Zapojení společností do dalších akcí realizovaných Agenturou CzechInvest.

 Další zvýhodněné služby, které společnosti pomůžou urychlit rozvoj jejich podnikání a podpoří jejich akceleraci i mimo místní trh

Projekt CzechStarter je realizován ve dvou fázích:  
 V rámci Basic fáze projektu budou společnosti čerpat služby mentorů.   
 V Gold fázi bude vybraným úspěšným společnostem poskytnuta možnost absolvovat intenzivní program (camp) v inkubátoru v Silicon Valley.   

Přihlášení    
Jednotlivé kroky nezbytné pro přihlášení do projektu CzechStarter  
 Vyplnění Přihlášky k účasti v projektu CzechStarter včetně příloh (viz Příloha č. 4)

 Vyplnění Plánu rozvoje (viz Příloha č. 5).

 Doložení Podnikatelského plánu dle předem nadefinované osnovy (viz Příloha č. 6).

 Vyplnění Čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (viz Příloha č. 7).  

 Vyplnění Čestného prohlášení k prokázání vlastnické struktury (viz Příloha č. 8)

 Vyplnění Čestného prohlášení žadatele k velikosti podniku (viz Příloha č. 9).  

Po vyplnění Přihlášky vč. příloh Žadatel odesílá dokumenty jedním z uvedených způsobů:

 na e-mailovou adresu podporastartupu@czechinvest.org. Dokumenty jsou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem.15

 s platným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky

 s vlastnoručním podpisem naskenované prostřednictvím datové schránky

 s vlastnoručním podpisem v listinné podobě na adresu Agentury CzechInvest: Štěpánská 15, 120 00 Praha.   

Přihláška a přílohy musí být opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat za společnost a doručeny v termínu od 15. 4. 2017 do 30. 4. 2017.  
Přihlášky s datem doručení 1. 5. 2017 a později budou zamítnuty.    

Formuláře Přihlášky a jejích přílohy jsou k dispozici na internetových stránkách www.podporastartupu.cz. ID datové schránky Agentury CzechInvest je cyrj9gf. 
Žadatel může být následně vyzván k předložení dalších dokladů a materiálů souvisejících s jeho hodnocením či účastí v projektu CzechStarter.   


Veškeré informace o projektu CzechStarter naleznete na webu www.podporastartupu.cz

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Nabídka

ZIP archiv 6,8 MB 15.3.2017

Nabídka zvýhodněných služeb

PDF dokument 635,32 kB 15.3.2017